Gospel

Uthikaga Marima – Kelvin Maina

Ūthikaga Marima is the latest song by Kelvin Maina.

Uthikaga Marima by Kelvin Maina Lyrics

“1. Īī núū ūcio ūngìkìūhìga mūno agìgūtare naingì mona thīna wakwa monaga mūthiro, ìì nūcio ūngìkìruta wìra kīhinyio tawe agarúranie gíkuū gítuíke mwoyo

CHORUS

Uthikaga Marima marīa me njíra-iní nokaharagania iríma niguo nií nduikanie wee ūtharaga ndí úgwatiiní oma ní únyendete nokío itangítīkìra kanua kang’are úgoci waku

2. Ugarūraga rūgano wee mwathi wa imera na noūcagūre arìa amocu kúrì na mena hinya Jessee níwamūmakiirie ūthurìte Daudi menyete ūhūthū wakwa ndūngìkígiria nyambarario

Click Here To Download
3. Ndikwenda kûmenya uría ūgwìka níguo nií ndeithíke wee watūmire kugìe mana ukìingata ng’aragu meciria makwa matingígomania mìbango yaku nīkío ngwambatíria wítíkio ongígwetagíríra

4. Īī núū ūcio ūngìkìūhìga mūno agìgūtare naingì mona thīna wakwa monaga mūthiro, ìì nūcio ūngìkìruta wìra okīhinyio tawe agarúranie gíkuū gítuíke mwoyo ”

Cioneki Cii Weruini – Kelvin Maina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *